Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัล "เยาวชน คนดีศรีนครหาดใหญ่"
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558


น.ส.ชัญญาพัทน์ พรปิลันธสุทธิ์ นายศิริศักดิ์ อังสุภานิช และ น.ส.วัสสวดี บุญมณี


โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169