Congratulations

มอบรางวัลประกวดเรียงความ และ ห้องเรียนมารยาทดี

มอบรางวัลประกวดเรียงความ และ ห้องเรียนมารยาทดี
"สักวันหนึ่งคงจะรู้ว่าครูรัก สักวันหนึ่งคงประจักษ์เป็นสักขี สักวันหนึ่งคงจะรู้ว่าครูดี สักวันหนึ่งคงได้ดีเพราะเชื่อครู"


โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169