ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี)

 

ท่านอาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน

   
คุณสรณ์  จงศรีจันทร์

  • ประธานกลุ่มที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มบริษัท Young & Rubicam Brands
 

นายแพทย์ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์

  • แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
  • ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน สสส.
 

ผศ.ดร.ธรณ์  ธำรงนาวาสวัสดิ์

  • รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์

   
ดร.ธารพรรษ  สัตยารักษ์
   
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-598067-8 แฟกซ์ 074-598066 Phone 081-9902908