Open House

คณะจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (นบก.ศธ.รุ่นที่1) ศึกษาดูงาน


โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-425247-8 แฟกซ์ 074-424169